1 funt szterling = PLN
Pogoda w Bedford
Bedford
+13°C
Dzisiaj jest: 16.4.2021
MIEJSCE REKLAMA 
 
 
 
  SHA baner
 

Referendum 6 września - głosowanie w UK

referendum uk 2Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum termin głosowania został wyznaczony na niedzielę 6 września 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach 6.00 – 22.00.

Poniżej przedstawiamy informację opublikowaną przez Ambasady RP w Londynie, skierowaną do tych osób na Wyspach, które chciałyby oddać swój głos w referendum.

 

PYTANIA W REFERENDUM

Pytania w referendum mają następujące brzmienie:
- Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
- Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
- Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W REFERENDUM W OBWODACH UTWORZONYCH W WIELKIEJ BRYTANII?
 
Prawo udziału w referendum w obwodach utworzonych za granicą ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz dokona zgłoszenia do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum prowadzonego przez konsula (zgłoszenia można dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji dostępny na stronie:https://ewybory.msz.gov.pl/, system ten zostanie uruchomiony niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych o powołaniu obwodów do głosowania za granicą) lub przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy lub konsula. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione, osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.


SPOSOBY REJESTRACJI I GŁOSOWANIA
 
Osoby stale zamieszkałe za granicą lub stale zamieszkałe w Polsce, a przebywające czasowo za granicą mogą oddać głos osobiście lub drogą korespondencyjną.
 
Warunkiem wzięcia udziału w referendum w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy lub konsula. Zgłoszeń do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem referendum tj. do 3 września 2015 r. (czwartek). W przypadku osób zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu upływa 19 sierpnia 2015 r. (środa). W okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego powołanych zostanie 17 komisji wyborczych (10 z siedzibą w Londynie, pozostałe w Birmingham, Bristolu, Cambridge, Coventry, Northampton, Slough, Southampton)
 
UWAGA - Szczegółowa informacja na temat sposobu zapisów do spisu wyborców oraz siedzib i numerów komisji wyborczych pojawi się na stronie internetowej niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych o powołaniu obwodów do głosowania za granicą w referendum ogólnokrajowym
 
Wyborcy zamieszkali w okręgach konsularnych Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (www.manchester.msz.gov.pl) oraz Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (www.edynburg.msz.gov.pl) powinni dokonać rejestracji w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula. 


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
 
Osoby stale zamieszkałe za granicą oraz osoby stale zamieszkałe w Polsce, a przebywające czasowo za granicą mogą głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 18 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 19 sierpnia 2015 r.
 
Osobom, które dopisały się do spisu i wskazały chęć głosowania korespondencyjnego zostaną przesłane pakiety referendalne. Wysyłka pakietów z urzędu nastąpi nie później niż na 13 dni przed dniem referendum. Pakiet referendalny zawiera: kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i instrukcję głosowania. Osoby które wyraziły chęć głosowania korespondencyjnego i zadeklarowały osobisty odbiór pakietu będą mogły odebrać pakiet w siedzibie urzędu konsularnego w godzinach urzędowania.
 
Gotowy pakiet referendalny wysyła się na koszt własny głosującego na adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (Consular Section, Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London). Korespondencja zwrotna musi dotrzeć do urzędu przed zakończeniem głosowania, głosujący mogą także dostarczyć pakiet osobiście do właściwej komisji w dniu referendum.


GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
 
Osoba uprawniona do udziału w referendum, która została wpisana przez konsula do spisu, może wnioskować o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
 
Osoba, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula. Wzięcie udziału w głosowanie będzie możliwe wyłącznie za okazaniem zaświadczenia.
 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
 
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.
 
GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA UZYSKANEGO W KRAJU
 
Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała w kraju zamierzająca głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie, najpóźniej do dnia 4 września 2015 r.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 
Bieżąca informacja o referendum organizowanym w Polsce i za granicą znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:http://referendum2015.pkw.gov.pl/. Bieżące informacje będą również publikowane na stronie Ambasady RP w Londynie:www.londyn.msz.gov.pl oraz na stronach pozostałych urzędów konsularnych w Wielkiej Brytanii: Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (www.manchester.msz.gov.pl) i Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (www.edynburg.msz.gov.pl).

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

PROMOWANE OGŁOSZENIA:
ABC